EnglishPolish
EnglishPolish

Pobierz formularz zwrotu towaru:

Formularz zwrotu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lipstick Shop

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Lipstick Shop, dostępny pod adresem internetowym www.lipstickshop.online,
prowadzony jest przez KJPM GLOBAL SP.  z o.o.  z siedzibą przy ul. Podmiejska 39a/8 62-800 KALISZ

NIP: 6182197223, REGON: 524867510,

Tel. +48 537051165, email: [email protected]  który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb
zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca –
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.lipstickshop.online
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Podmiejska 39a/8 62-800 Kalisz
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 95 1140 2004 0000 3202 7874 4448
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym
paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari, Opera
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,,
4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a
także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie
podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię, nazwisko, adres użytkownika , adres email, numer kontaktowy
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do kasy” (lub
równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli
są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Podmiejska 39a/8 62-800 Kalisz
4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
5. Płatność za pobraniem
6. Płatności elektroniczne poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę
Krajowy Integrator Platności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań
7. Sprzedawca realizuje Dostawę do klienta w terminie 7 dni roboczych na terytorium
Rzeczypospolitej
Sprzedawca realizuje Dostawę produktów na zamówienie (produktów niedostępnych na stanie) do
klienta w terminie 5-10 dni roboczych
§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z
§ 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego

paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
7. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania
dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży,
9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz krajach Uni Europejskiej.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
(prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na

inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu
od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu
14 dni.
14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
15. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania.
§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.
5. W przypadku wysyłki kurierskiej do reklamacji należy dołączyć pełne zdjęcie protokołu
szkody (spisuje się go po otworzeniu paczki przy kurierze i dojrzeniu szkody lub
późniejszym przedzwonieniu do kuriera, aby taki protokół spisać)
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia szkody, okoliczności (w
tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku
z wadą towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.
poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie Art. 535 (w tym informowania
drogą elektroniczną o bieżącym statusie zamówienia), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w
celu marketingowym.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Dane będą przechowywane przez czas konieczny do ich wykorzystania.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Klient ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wybierz walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro